Monday, June 15, 2009

Vanlig frosk / Common frog

finding a little common frog


Siden det regner så er det lettere å finne frosker nå.
Her har ungene funnet en vanlig frosk.

Since it's raining it's easier to find frogs.
Here is a common frog that the kids found.

Common frog

Vanlig frosk (Rana temporaria) er den vanligste froskearten i Norge. Den kan bli ca. 7-10 cm lang, og har en butt snute. Fargene varierer en del med temperaturen, men undersiden er lys (gjerne med mørke flekker) og oversiden brun, rødbrun eller gråbrun med mørke tegninger, særlig på bakbeina. Vanlig frosk finnes over hele landet opp til 1000 meter over havet. Arten er den amfibiearten som finnes lengst nord i Eurasia og er en robust art med små krav til leveområdene. Her i nord foretrekker arten å gyte i dammer med en relativt grunn, soleksponert strand, men den gyter også i tjern og gårdsdammer. Vanlig frosk finnes sjelden i dammer med fisk, og egg og rumpetroll tåler ikke like surt vann som spissnutet frosk. Vanlig frosk gyter derfor fortrinnsvis i midlertidige vannsamlinger, derav artsnavnet temporaria (midlertidig).

I april-mai (avhengig av klima) samles begge kjønn til gyting i gytedammen så snart isen går. Hannen lokker med en vedvarende knurrende "rrrrrrrr". Hunnen legger de 400-2000 eggene i faste geléklumper. Eggklasene vil oftest synke til bunnen, men flyter gjerne opp i senere faser av utviklingen. Larvene (rompetrollene) går på land i juli-august og blir kjønnsmodne etter 2 til 3 år. Arten overvintrer som oftest på bunnen av en dam eller bekk, der den puster med huden for å få oksygen.


Common frog


The Common Frog, Rana temporaria also known as the European Common Frog or European Common Brown Frog is found throughout much of Europe as far north as well north of the Arctic Circle in Scandinavia and as far east as the Urals, except for most of Iberia, southern Italy, and the southern Balkans. The furthest west it can be found is Ireland, where it is an introduced species. Common frogs are active almost all of the year, only hibernating when it gets very cold and the water and earth are consistently frozen. Common frogs hibernate in running waters, muddy burrows and can hibernate in layers of decaying leaves and mud at the bottom of ponds. The fact that they can breathe through their skins allows them to stay underwater for much longer periods of time when they are hibernating. Common frogs breed in shallow, still, fresh water such as ponds, with breeding commencing in March. The adults congregate in the ponds, where the males compete for females. The courtship ritual involves croaking, and a successful male grasps the female under the forelegs. During the mating season the males can be recognised by a darkened swelling, the nuptial pad on their 'thumbs'. The females, which are generally larger than the males, lay up to 4000 eggs which float in large clusters.

1 comment:

♥ Thanks for leaving your comments ♥